Õppekorraldus

Gümnaasiumi õppekava on tasakaalustatud ja tõhus kuldne kesktee õpilase vaba valiku ja kooli valikute vahel. 

Gümnaasium  tüvi on riiklik õppekava koos kooli valikkursustega, mille õpilane saab valides just meie kooli, mis väljendavad meie usku klassikalisesse haridusse nüüdisaegses võtmes.

Lisaks valib õpilane sisseastumisel suuna, millega langetab otsuse õppida lähemalt tundma ja tunnetama ühte valdkonda. Tehes seda lähtuvalt oma tugevustest, õppijaprofiilist ja huvist. 

Eelnevale lisaks saab õpilane suuna üleselt valida valikkursuseid, näiteks täiendava võõrkeele, koorimuusika, ettevõtlusõe jt vahel. Lisaks arvestame läbitud kursustena õpet ülikoolide teaduskoolides, tööd (sh vabatahtlikuna) ja huviharidust edasijõudnu tasemel. 

Gümnaasiumi suunad on: 

Sõna ja kultuur - humanitaarsele, kirjandusest ja kirjutamisest huvitatud, noorele. 

Kuju ja disain - visuaalsele orienteeritud noorele, keda ootavad esimesel gümnaasiumiaastal klassikalise kunsti ained, teisel aastal kaasaegsed väljendusvahendid, kolmandal aastal kanooniline ikoonikunst. 

Loodus ja inimene - noorele, kes on huvitatud loodusainete süvitsi õppimisest ja nende rakenduslikest võimalustest. 

Andmeanalüüs ja infotehnoloogia - noorele, kes on huvitatud reaalainetesse süvenemise abil andmeid leidma, mõistma, tõlgendama, kasutama. 

Gümnaasiumis toimub perioodõpe, mis toetab keskendumist ja süvitsi kursuste käsitlemist. Tunnid on 45, 75 ja 90 minutilised, lähuvalt ainest ja õppemeetodist. Õpilased on koondunud 16-liikmelistesse suunagruppidesse, mida koordineerivad mentorid. Lendu juhib 4-liikmeline mentorite meeskond. Suundade sisu ja vormi koordineerivad suunajuhid. Gümnaasiumi juhib gümnaasiumiosa juht. 

Mentor - mentorlike oskustega arengupartner, klassijuhataja analoog. 

Suunajuht - ideeline, sisuline, vormiline administreerija ja koordineerija.

Põhiained on taseme- ja temporühmades, ent baas- ja süvataseme klasside tundide arv põhiainetes on sama. 


Gümnaasiumi kursuste loetelu

Suunakursused (15): 

Sõna ja kultuur: 
erikursus vene kirjandusest
kirjandus ja ühiskond
kirjandus ja otsing
lavakõne
loovkirjutamine (k.a meediatekstid)
loojutustamine
tõlkekursus
kultuurilugu
kunstiteose analüüs

Kuju ja disain: 
kuju ja vorm
maalikursus
kompositsioon
värv ja materjal
klassikaline joonistamine
geomeetria ja joonestamine
ruum ja disain
piksel ja vektor
tüpograafia
foto ja graafika
ikoonimaal
tootedisain
installatsioon ja esitlustehnikad

Loodus ja inimene: 
füüsika lisakursused
keemia lisakursused
rakendusmatemaatika
projektijuhtimine
geomeetria ja joonestamine
uurimistöö meetodid reaalainetes I ja II (füüsika, keemia, bioloogia)
biomeditsiin ja -eetika
keskkonnaajalugu
keskkonnalaager ja nurgakivi projekt

Andmeanalüüs ja infotehnoloogia: 
füüsika lisakursused
keemia lisakursus
rakendusmatemaatika
geoinformaatika
IT projektide metoodikad ja IT projektijuhtimine
Python, programmeerimine
andmeanalüütiku tööriistad ja metoodika
andmete hankimine, valideerimine, puhastamine ja uurimine
loojutustamine andmetega
nurgakivi projekt

Õpilase valikkursused (6): 

õpilasfirma
sissejuhatus psühholoogiasse
riigikaitse
noortekoor
raamatu kujundus
filosoofia
STEM-ring
näitering
animatsioon
B1-taseme keele lisakursused
keskkonnaajalugu
kolmas võõrkeel

Kooli valikkursused (13): 

ladina keel
kreeka keel
kristlik antropoloogia
kirjanduse tüvitekstid
uurimistöö alused
riigieksami kursus - matemaatika
riigieksami kursus - eesti keel

Riikliku õppekava kursused (69):

eesti keel ja kirjandus
võõrkeel (B2)
võõrkeel (B1)
lai matemaatika
bioloogia
geograafia
keemia
füüsika
ajalugu
ühiskonnaõpetus
inimeseõpetus
muusika
kunst
liikumisõpetus

EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish